جدول قیمت پشتیبانی

نکته : به ازای هر ساعت اضافه کار در این پکیج ، مبلغ 80,000 تومان محاسبه خواهد شد.
نکته : پشتیبانی های ساعتی اعلام شده ، فقط در بازه زمانی خود اعتبار خواهد داشت.
نکته : آنالیز ماهیانه توسط ما انجام خواهد شد. و اگر به باگ و مشکلی برخوردیم. مشکل را حل خواهیم کرد و از زمان پشتیبانی در نظر گرفته شده کسر خواهیم کرد.

پشتیبانی ماهیانه

پشتیبانی 1

1,050,000 تومان / 1 ماه

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی هر ماه 15 ساعت

پشتیبانی 3

3,900,000 تومان

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی هر ماه 50 ساعت

پشتیبانی سه ماهه

پشتیبانی 1

1,950,000 تومان / 3 ماه

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی 3 ماهه 30 ساعت

پشتیبانی 3

6,975,000 تومان / 3 ماه

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی 3 ماهه 90 ساعت

پشتیبانی شش ماهه

پشتیبانی 1

3,600,000 تومان / 6 ماه

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی 6 ماهه 60 ساعت

پشتیبانی 3

16,500,000 تومان / 6 ماه

 • آنالیز ماهیانه
 • گزارش ماهیانه
 • بک آپ از اطلاعات (دیتابیس)
 • بک آپ از فایل ها
 • پشتیبانی 6 ماهه 240 ساعت